بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با شاخص بدآوایی صدا در افراد مبتلا به اختلال عملکردی صدا|گفتار توان گستر محمدشهر

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با شاخص بدآوایی صدا در افراد مبتلا به اختلال عملکردی صدا|گفتار توان گستر محمدشهر

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با شاخص بدآوایی صدا در افراد مبتلا به اختلال عملکردی صدا|گفتار توان گستر شهرک اوج

جناب آقای بهادر رکن آبادی )نویسنده مسئول( _جناب آقای یوسف منصوری _جناب آقای قباد شبانی
_سرکار خانم نگین مرادی _جناب آقای احسان نادری فر
هدف:افراد دارای بدآوایی ناشیاز تنش عضلانی 33 علاوه بر جنبههای فیزیکی، اثرات منفی در احساسات، حرفه و زندگی اجتماعیرا تجربه می-
کنندبراساس تحقیقات ارتباط دوسویهای بین اختلالات شخصیتی با اختلالات صدا وجود دارد همچنین شیوع روزافزون اختلالات
سایکوفیزیولوژیک و علت مبهم و ناشناخته این دسته از اختلالات، ضرورت بررسی عوامل زیستی-روانی-اجتماعی موثر بر آنها را نشان میدهدلذا
هدف از مطالعه حاضر، بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی با شاخص بدآوایی صدا در افراد مبتلا به اختلال عملکردی صدا میباشد
مواد و روش کار:در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، 391 فرد) 331 زن، 19 مرد( مبتلا به MTD 32 ، مراجعه کننده به کلینیک- ± با میانگین سنی 34
های گفتاردرمانی شهراهواز موردبررسی قرارگرفتندآزمودنیها بصورت تصادفی و دردسترس انتخاب شدند که پس از توضیح نحوه پژوهش، فرم
کوتاه پرسشنامه سنجشصفاتپنجگانهشخصیتی) NEO-FFI ( شامل 64 سوال در 1حیطه )روانرنجوری ،برونگرایی ،گشودگیبهتجربه ،-
وجدانمندی ،توافقجویی( راتکمیلنمودند برای محاسبه شاخص DSIbeta در ابتدا نمونههای صوتی در یک محیط کاملا ساکت جمعآوری و
سپس پارامترهای بیشینهیزمان آواسازی،آشفتگی فرکانس،زیرترینفرکانس و کمترین بلندی بااستفاده از نرمافزار Praat )نسخه 113133 ( اندازه-
گیری شداز آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردید
نتایج:میانگین نمرات هریک ازحیطه های پرسشنامهشخصیتینئو)روانرنجوری 9300130 ،برونگرایی 9209916 ،گشودگی به تجربه 9101330 ،توافق
) جویی 3403644 ، وجدانمندی 3303203 و میانگین نمره DSI برابر با 3034011 بدست آمدنتایج نشانداد بین نمره DSI وحیطه برونگرایی همبستگی
مستقیمومعنادار ) 4241 P< (و بین نمره DSI وحیطه روان نژندی رابطه غیرمستقیم و معنادار) 4241 P< ( وجود دارد و بین دیگر حیطه ها و
DSI همبستگی معناداری مشاهده نشد
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشانداد بین نمره DSI وحیطه برونگرایی همبستگی مستقیم و معنادار و بین نمره DSI وحیطه روان نژندی رابطه
غیرمستقیم و معنادار وجود دارد به نظر میرسد که تغییرات نمره DSI میتواند بیانگر افزایش یا کاهش فاکتورهای مرتبط با عوامل شخصیتی باشد و
بیانگر این می باشد، که در درمان این بیماران علاوه بر جنبههای فیزیکی)گرفتگی عضلات خارجی حنجره(،باید به عوامل شخصیتی نیز نیز توجه
کرد زیرا این عوامل میتوانند در ارائه راهکارهای درمانی مناسب و تسهیل روند درمان موثر باشند
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان