بررسی تاثیر بافت معنایی بر توانایی دستیابی به واژگان در کودکان با و بدون اختلال ویژه زبان|گفتار توان گستر مارلیک

بررسی تاثیر بافت معنایی بر توانایی دستیابی به واژگان در کودکان با و بدون اختلال ویژه زبان|گفتار توان گستر مارلیک

بررسی تاثیر بافت معنایی بر توانایی دستیابی به واژگان در کودکان با و بدون اختلال ویژه زبان|گفتار توان گستر مارلیک

 

سرکار خانم فاطمه حسناتی )نویسنده مسئول( _جناب آقای رضا نیلی پور _سرکار خانم زهرا سادات قریشی

مقدمه:موفقیت کودکان در بازیابی کلمات در بافتهای مختلف متاثر از عمق دانش معنایی است به علت خزانه واژگان کوچکتر و بازنمایی معنایی ضعیفتر

ممکن است بافت معنایی تاثیر متفاوتی بر دستیابی واژگان کودکان با اختلال ویژه زبان داشته باشد روش رایج برای بررسی این تاثیر، روش مداخلهگر چندوجهی

نامیدن تصاویر است که برای کودکان مطالعات بسیار محدودی صورت گرفته است

2ساله بر اساس معیار ورود و خروج و 94 کودک طبیعی به عنوان گروه همتا انتخاب شدند 36 تصاویر سیاه و سفید به – روش: 94 کودک با اختلال ویژه زبان 9

همراه محرک مداخلهگر شنیداری از طریق هدفون ارائه شده و فرد باید بدون توجه به محرک شنیداری، تصویر را نامگذاری میکرد در این مطالعه 0 بافت

معنایی مرتبط و غیرمرتبط )اسم و فعل( با تصویر هدف به افراد ارائه شده و سرعت نامیدن در این شرایط محاسبه گردید

≥ نتایج:آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین سرعت نامیدن در همه بافتها بین دو گروه تفاوت معنادار دارد) 4041 p ( میانگین سرعت دو گروه کودکان با

روش تحلیل واریانس مختلط دو راهه تحلیل شد اثر درونگروهی نوع مداخلهگر نشان داد که میانگین سرعت واکنش در حضور 0 نوع مداخلهگر تفاوت معنادار

= داشته ) 4091 partial ŋ≥ 9 و 4044 p )0،390( = و 2900 F ≥ ( و این تفاوت معنادار بین موقعیت مداخلهگر فعل مرتبط و غیرمرتبط ) 4043 p ( و فعل مرتبط و اسم

≥ مرتبط ) 4043 p = ( دیده شدبررسی اثر بینگروهی )با و بدون اختلال ویژه زبان( نیز نتایج معنیداری نشان داد؛) 4091 partialŋ≥ 9 و 043 p )0،390(= و 33026 F )

= اثر تعاملی نوع مداخلهگر و وضعیت زبانی به لحاظ آماری معنادار نبود) 4041 partial ŋ≥ 9 و 4093 p )3،33( = و 3069 F )

نتیجهگیری: تاثیر بافت معنایی بر سرعت نامیدن در کودکان با اختلال ویژه زبان بیشتر از کودکان طبیعی است که میتواند به علت تجربیات زبانی و فراخنای

توجه محدودتراین کودکان باشد بنابراین در امر درمان باید این نکات را مدنظر قرار داده و از بافتهای معنایی سادهتر و با تداخل کمتر شروع کرده و به تدریج

پیچیدگی را افزایش دهیم

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان