مقایسه ویژگی های زبانی سالمندان مبتلا به آلزایمر با همتایان عادی آنها|گفتار توان گستر جهانشهر

مقایسه ویژگی های زبانی سالمندان مبتلا به آلزایمر با همتایان عادی آنها|گفتار توان گستر جهانشهر

مقایسه ویژگی های زبانی سالمندان مبتلا به آلزایمر با همتایان عادی آنها|گفتار توان گستر جهانشهر

 

سرکار خانم صدیقه صفائیان تیتکانلو _جناب آقای داود سبحانی راد )نویسنده مسئول( _سرکار خانم سیمین علیمرادی

علیمرادی _جناب آقای عماد شکری یزدان آباد _جناب آقای روح اله توکلی

مقدمه: آلزایمر یک بیماری پیشرونده عصب شناختی است که با آسیب پیشرونده اصلی حافظه و مهارتهای ارتباطی و زبانی در ارتباط است یکی از

حیطه های مهم که در این بیماران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته، بررسی ویژگی های زبان است؛ لذا هدف این مطالعه بررسی ویژگی های زبانی در

بیماران فارسی زبان و مقایسه آن با سالمندان عادی بود

99 و 39 سالمند عادی همتای آنان ) 32 زن و 33 مرد( با میانگین ± روش بررسی: 39 بیمار مبتلا به آلزایمر ) 36 زن و 36 مرد( با میانگین سنی 9003

13030 در این مطالعه شرکت کردند معیارهای ورود برای گروه بیمار شامل تشخیص بیماری آلزایمر توسط روانپزشک یا ± سنی 6040

نورولوژیست، نداشتن مشکلات همراه و عدم سابقه ی ابتلا به مشکلات ارتباطی و زبانی و برای گروه شاهد شامل عدم سابقه ابتلا به بیماری های

نورولوژیک و روانپزشکی و عدم سابقه مصرف مواد مخدر بود عدم همکاری بیماران، عود بیماری، عوارض و بیماری های همراه معیارهای خروج

از مطالعه بودند دو گروه مورد مطالعه توسط نسخه بالینی آزمون تشخیصی زبان پریشی فارسی وب (P-WAB-3) مقایسه شده و با استفاده از آزمون

تی مستقل معناداری تفاوت میانگین امتیازات هر یک از آزمایه ها و معیار کلی شاخص بهره زبان پریشی) AQ ( بررسی شد سطح معناداری برابر

تعیین شد α=4041

یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین امتیازات هر یک از آزمایه ها و معیار کلی شاخص بهره زبان پریشی) AQ ( بین دوگروه معنادار بود

4044( P= ( بیشترین تفاوت امتیازات مربوط به شاخص های گفتار پیوسته و نامیدن و کمترین تفاوت مربوط به شاخص تکرار کردن بود

نتیجه گیری: بیماری آلزایمر تاثیر زیادی بر مهارت های زبان شفاهی می گذارد؛ به طوری که افراد مبتلا در تمام شاخص های گفتار پیوسته، درک

شنیداری گفتار، تکرار کردن و نامیدن وکلمه یابی به طور معنی داری ضعیف تر عمل کردند

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان