webtab
بررسی تاثیر درمان دستی حنجره بر پارامترهای زیرسامانه تولیدی درافراد مبتلا به بدآوایی ناشی از تنش عضلانی|گفتار توان گستر گوهردشت

بررسی تاثیر درمان دستی حنجره بر پارامترهای زیرسامانه تولیدی درافراد مبتلا به بدآوایی ناشی از تنش عضلانی|گفتار توان گستر گوهردشت

بررسی تاثیر درمان دستی حنجره بر پارامترهای زیرسامانه تولیدی درافراد مبتلا به بدآوایی ناشی از تنش عضلانی|گفتار توان گستر گوهردشت

 

آقای قباد شبانی )نویسنده مسئول( _جناب آقای بهادر رکن آبادی _سرکار خانم نگین مرادی _جناب آقای احسان

نادری فر

بدآوایی ناشی از تنش عضلانی ii در نتیجه استفاده نامناسب، بیش از حد و غیر ضروری از عضلات خارجی حنجره و تغییر ابعاد مجرای صوتی اتفاق

می افتد کاهش تنش در این افراد بواسطه درمان دستی باعث تقویت ارتباطات بیومکانیکی و فرایندهای حسی-حرکتی زیر سامانه های گفتاری و

بهبود صداسازی خواهد شد هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان دستی حنجره بر تغییرات زیرسامانه تولید با استفاده از پارامتر آکوستیکی

نسبت مرکزیشدگی سازههای فرکانسی ii ( FCR ( می باشد این پارامتر شاخصی است که کمتر تحت تأثیر تفاوتهای فردی، جنسیت و سن قرار

می گیرد و بیشترین حساسیت و دقت را نسبت به تغییرات زیر سامانه تولید و مرکزیشدگی واکهها دارد

مواد و روش کار:

در این پژوهش کارآزمایی بالینی 31 فرد ) 1 مرد، 9 زن( مبتلا به MTD ) محدوده سنی 32 تا 01 سال( با میانگین سنی 619 ± 3011 ، که به کلینیک

های گفتاردرمانی شهر اهواز مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند آزمودنی ها به مدت 34 جسله و دوبار در هفته درمان دستورزی

حنجره را دریافت نمودند میانگین F3 و F9 با استفاده از نرم افزار Praat )نسخه 1،3،33 ( طی سه بار کشش واکه ها به مدت 3 ثانیه به دستامد

سازهی فرکانسی اول و دوم برای واکههای /a/ ، /i/ و /u/ استخراج شد سپس اجزای فرکانسی برای محاسبه FCR به صورت (F9u + F9a + F3i+ F3u) / (F9i + F3a) به کار گرفته و نمرات شاخص مرکزیشدگی سازههای فرکانسی آنها قبل و پس از درمان آنالیز شد به دلیل عدم

توزیع نرمال داده ها اآزمون آماری ویلکاکسون مورد استفاده قرار گرفت

نتایج:

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میانگین FCR قبل از درمان 4136 ± 3131 و پس از درمان 4133 ± 4129 میباشد و این تفاوت به لحاظ آماری

معناداری را در بهبود پارامترهای شاخص مرکزیشدگی سازههای فرکانسی پس از درمان) P=41433 ( نشان میدهد

بحث و نتیجه گیری:

نتایج این بررسی بهبود پارامترهای شاخص مرکزیشدگی سازههای فرکانسی را در افراد MTD پس از درمان نشان می دهد، که بیانگر حساسیت

این شاخص به درمان دستی و بهبود وضعیت تولید در افراد مبتلا به بدآوایی ناشی از تنش عضلانی پس از دستورزی میباشد احتمال میرود که

کاهش عمومی تنش، تقویت ارتباطات بیومکانیکی، اصلاح پوزیشن حنجره و افزایش فضای مجرای صوتی تحت تاثیر درمان دستی حنجره ، تاثیر

مثبتی بر زیر سامانه های گفتاری از جمله زیرسامانه تولید داشته باشد


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

webtab

درباره 09121623463

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند