ماهنامه تخصصی گفتاردرمانی کودک در گوهردشت|گفتار توان گستر09121623463

ماهنامه تخصصی گفتاردرمانی کودک در گوهردشت|گفتار توان گستر09121623463

ماهنامه تخصصی گفتاردرمانی کودک در گوهردشت|گفتار توان گستر09121623463

 

فصلنامه تصویری کلینیک تخصصی گفتار توان گستر  البرز – کرج  آگوست 29, 2019

اولین فصلنامه تخصصی اختلالات رفتاری کودک “گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

روزنامه آسیب شناختی کودک در البرز “گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

سالنامه کلینیک بررسی اختلالات گفتاری “گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

اولین روزنامه تخصصی کودک و بزرگسالان “گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

ماهنامه تخصصی کودکان بااختلالات طیف اوتیسم “گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

بهترین ماهنامه آسیب شناسی گفتار “گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

سالنامه تخصصی کودکان اتیستیک “گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

هفته نامه تخصصی آسیب شناسی کودک”گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

سالنامه آسیب شناسی بلع کودک”گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

روزنامه حرفه ای بررسی مشکلات گفتار در کرج”گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

هفته نامه برتر آسیب شناسی کودک “گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

هفته نامه برتر آسیب شناسی کودک “گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

روزنامه تخصصی بدو ورود به مدرسه در کرج”گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

روزنامه حرفه ایی و تخصصی رفتار کودک”گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

برترین سالنامه بررسی اختلالات کودکان در البرز”گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

ماهنامه تخصصی اختلالات بلع کودکان”گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

اولین فصلنامه تخصصی آسیب شناسی کودک”گفتار درمانی- کاردرمانی- نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

سالنامه تخصصی کلینیک اختلالات گفتاری “گفتار درمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک” آگوست 28, 2019

روزنامه اطلاعات مرکز تخصصی توانبخشی – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “گفتار توان گستر آگوست 26, 2019

ماهنامه اطلاعات مرکز تخصصی توانبخشی – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “گفتار توان گستر آگوست 26, 2019

هفته نامه اطلاعات کلینیک فوق تخصصی توانبخشی – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “گفتار توان گستر آگوست 26, 2019

به روز ترین اطلاعات مجهزترین کلینیک فوق تخصصی توانبخشی – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “گفتار توان گستر آگوست 26, 2019

اطلاعات مجهزترین کلینیک فوق تخصصی توانبخشی – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “گفتار توان گستر آگوست 26, 2019

برترین و بروزترین اطلاعات کلینیک فوق تخصصی توانبخشی – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “گفتار توان گستر آگوست 26, 2019

هفته نامه اطلاعات کلینیک فوق تخصصی توانبخشی – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “گفتار توان گستر آگوست 26, 2019

ماهنامه اطلاعات مرکز تخصصی توانبخشی – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “گفتار توان گستر آگوست 26, 2019

سالنامه اطلاعات برترین کلینیک توانبخشی – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “گفتار توان گستر آگوست 26, 2019

روزنامه اطلاعات برترین کلینیک توانبخشی – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “گفتار توان گستر آگوست 26, 2019

ماهنامه اطلاعات برترین کلینیک توانبخشی – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “گفتار توان گستر آگوست 26, 2019

ماهنامه اطلاعات مرکز فوق توانبخشی در البرز – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “گفتار توان گستر آگوست 26, 2019

دوهفته نامه اطلاعات مرکز فوق توانبخشی در البرز – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “گفتار توان گستر آگوست 26, 2019

هفته نامه اطلاعات توانبخشی در البرز – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “ آگوست 26, 2019

 فصلنامه اطلاعات توانبخشی در البرز – کرج ” گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک “ آگوست 26, 2019

تخصصی ترین توانبخشی البرز گفتار توان گستر 09121623463 |دکتر شاهین غلامی  فوق تخصص پوست کودکان و جوانان آگوست 26, 2019

تخصصی ترین توانبخشی البرز گفتار توان گستر 09121623463 |دکتر نابت تاجمیر ریاحی  فوق تخصص پوست کودکان و جوانان آگوست 26, 2019

کلینیک فوق تخصصی توانبخشی گفتار توان گستر مهرویلا 09121623463 |دکتر علیرضا مصطفائی  فوق تخصص پوست کودکان و جوانان آگوست 26, 2019

مرکز تخصصی توانبخشی گفتار توان گستر شاهین ویلا 09121623463 |دکتر سید علی هاشمی فوق تخصص پوست کودکان و جوانان آگوست 26, 2019

مرکز تخصصی توانبخشی گفتار توان گستر باغستان09121623463 |دکتر محمد شهیدی دادرس  فوق تخصص پوست کودکان و جوانان آگوست 26, 2019

برترین و تخصصی ترین مرکز توانبخشی 09121623463گفتار توان گستر باغستان |دکتر محمد پوستی فوق تخصص پوست کودکان و جوانان آگوست 26, 2019

برترین و تخصصی ترین مرکز توانبخشی 09121623463گفتار توان گستر محمدشهر |دکتر عباس معین فوق تخصص پوست کودکان و جوانان آگوست 26, 2019

تخصصی ترین مرکز توانبخشی 09121623463گفتار توان گسترمهرشهر |دکتر مسعود اسلامی زاده فوق تخصص پوست کودکان و جوانان آگوست 26, 2019

بهترین و مجهزترین توانبخشی 09121623463گفتار توان گسترمهرویلا|دکتر رویا عیسی تفرشی فوق تخصص قلب کودکان و جوانان آگوست 26, 2019

بهترین و مجهزترین توانبخشی 09121623463گفتار توان گستر عظیمیه|دکتر آرمن مسیحی کچاریان فوق تخصص قلب کودکان و جوانان آگوست 26, 2019

تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی 09121623463گفتار توان گسترشاهین ویلا|دکتر رویا عیسی تفرشی فوق تخصص قلب کودکان و جوانان آگوست 26, 2019

تخصصی ترین ومجهزترین توانبخشی 09121623463گفتار توان گستر مهرویلا|فاطمه وزیری چیمه فوق تخصص قلب کودکان و جوانان آگوست 26, 2019

بهترین و موثرترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|جبران عقب افتادگی ذهنی در بلوار آگوست 18, 2019

بهترین و موثرترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|اهمیت رشد گفتار و زبان کودکان آگوست 18, 2019

بهترین و موثرترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|درمان کم هزینه اختلالات درمان گفتاری آگوست 18, 2019

بهترین و موثرترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|طرح رایگان ارزیابی اختلالات ذهنی -گفتاری در کودکان آگوست 18, 2019

بهترین و موثرترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|ارزیابی رایگان اختلالات ذهنی آگوست 18, 2019

بهترین و موثرترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|درمان پایدار و موثر لکنت زبان آگوست 18, 2019

بهترین و موثرترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|درمان تخصصی لکنت زبان آگوست 18, 2019

تخصصی ترین و بهترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|چه زمانی باید به گفتاردرمانی مراجعه داشت؟ آگوست 18, 2019

تخصصی ترین و بهترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|اختلالات گفتاری فرزندانتان را در سنین پایین جدی بگیرید! آگوست 18, 2019

تخصصی ترین و بهترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|درمان اختلالات ذهنی وگفتاری آگوست 18, 2019

تخصصی ترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|درمان موثروپایدار اختلالات گفتاری آگوست 18, 2019

تخصصی ترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|دلیل رفتن به گفتار درمانی چیست؟ آگوست 18, 2019

تخصصی ترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|اثرات فوری دستگاه لکنت شکن در کاهش لکنت زبان آگوست 18, 2019

تخصصی ترین گفتاردرمانی در البرز 09121623463|اختلالات یادگیری کودکان در داریوش کرج آگوست 18, 2019

بهترین و تخصصی ترین مرکز گفتاردرمانی کرج09121623463|فاطمه وزیری چیمه فوق تخصص قلب نوزادان و کودکان آگوست 18, 2019

بهترین و تخصصی ترین مرکز گفتاردرمانی کرج09121623463|دکتر سروش غفوریان فوق تخصص قلب نوزادان و کودکان آگوست 18, 2019

مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463|دکتر عبدالرحیم قاسمی فوق تخصص قلب نوزادان و کودکان آگوست 18, 2019

مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463|مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 18, 2019

مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463|دکتر منوچهر سلطانی فوق تخصص قلب نوزادان و کودکان آگوست 18, 2019

برترین مرکز گفتاردرمانی البرز گفتار توان گستر 09121623463|دکتر فریدون آشنایی فوق تخصص قلب نوزادان و کودکان آگوست 17, 2019

برترین مرکز گفتاردرمانی البرز گفتار توان گستر 09121623463|دکتر حبیب اله یداللهی فارسانی فوق تخصص قلب نوزادان و کودکان آگوست 17, 2019

برترین مرکز گفتاردرمانی مهرویلا گفتار توان گستر 09121623463|دکتر مهدی  تهرانی دوست فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان آگوست 17, 2019

برترین مرکز گفتاردرمانی کرج گفتار توان گستر 09121623463|دکتر نسرین دودانگی فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان آگوست 17, 2019

برترین مرکز گفتاردرمانی کرج گفتار توان گستر 09121623463|دکتر رزیتا داوری فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان آگوست 17, 2019

مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463|دکتر محمد عفت پناه فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان آگوست 17, 2019

مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463|دکتر مرضیه عصاره فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان آگوست 17, 2019

مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463|دکتر هادی خداپرست فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان آگوست 17, 2019

دکتر فریبا عربگل فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان|مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 17, 2019

دکتر نسرین امیری فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان|مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 17, 2019

دکتر سید مانی جمالی متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 17, 2019

دکتر بصیرا زندیه متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 17, 2019

دکتر  مریم اخیانی متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 17, 2019

دکتر ابوالمحسن پاکزاد متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 17, 2019

دکتر  قهرمان حبیلی متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 17, 2019

دکتر سیمین صرافی مسعودی متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 17, 2019

دکتر سهیلا ستوده مسعودی متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 17, 2019

دکتر محمدعلی مسعودی متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 17, 2019

دکتر شاهین غلامی متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 17, 2019

دکتر نابت تاجمیر ریاحی متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 17, 2019

دکتر علیرضا مصطفائی متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 17, 2019

محمدکریم نعمت الهی فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

فرامرز انوری فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

علیرضا خداییانی فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

علی رضایی شکوه فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

صدیقه چینی چیان فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

زهرا عرفانی فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

رضا اسدی فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

امید صالح پور فوق تخصص چشم |مجهزترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

شیوا نظری فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

سید محمدعلی احسانی فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

خدیجه ارجمندی رفسنجانی فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

زهره علومی یزدی فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

زهرا عرفانی فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

خدیجه ارجمندی رفسنجانی فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

ثمین علوی فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

آزیتا آذرکیوان فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

الهام شاه قلی فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

دکتر نسرین حبیبیان فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

دکتر فاطمه رجبی پورفوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

دکتر محمد فرانوش فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

دکتر فریبا عربگل فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان|مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

دکتر نسرین امیری فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان|مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

دکتر سید مانی جمالی متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

دکتر بصیرا زندیه متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

دکتر  مریم اخیانی متخصص پوست کودکان و نوجوان |مجهزترین وتخصصی ترین گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 13, 2019

سندرم ژوبرت چه علتهایی دارد؟ علائم، تشخیص و درمان آن چگونه است؟|برترین مرکز کاردرمانی در کرج آگوست 10, 2019

سرطان تخمدان ؛ عوامل موثر، علائم و انواع روشهای درمان|گفتاردرمانی تخصصی در البرز آگوست 10, 2019

خارش چشم به چه علت بوجود می‌آید و چگونه رفع می‌شود؟|کلینیک گفتاردرمانی در کرج09121623463 آگوست 10, 2019

درد گوش موقع بلعیدن به چه علت بوجود می‌آید؟|کاردرمانی حرفه ایی در البرز آگوست 10, 2019

آب مروارید ( کاتاراکت ) : انواع مختلف ، علل پیدایش و علائم ابتلا|مرکز توانبخشی در ماهدشت آگوست 10, 2019

عفونت گوش کودکان چگونه بصورت طبیعی و بدون آنتی بیوتیک درمان می‌شود؟|اولین مرکز گفتاردرمانی در البرز 09121623463 آگوست 10, 2019

بیماری بهجت ؛ علتها، علائم، روشهای تشخیص و انواع شیوه‌های درمان|اولین مرکز بازی درمانی در البرز 09121623463 آگوست 10, 2019

لایه لایه شدن ناخن به چه علت رخ می‌دهد و چگونه درمان می‌شود؟|کلینیک نوروفیدبک در غرب کرج09121623463 آگوست 10, 2019

گرفتگی کمر به چه صورت رخ می‌دهد، درمانهای خانگی و طبی آن چیست؟|گفتاردرمانی حرفه ایی در آبیک 09121623463 آگوست 10, 2019

پا درد چه علتهایی دارد و چه موقعی جدی می‌شود؛ بررسی ۷ نوع پا درد و درمان آن|آسیب شناسی مفاصل در گفتار توان گستر 09121623463 آگوست 10, 2019

درد معده و شکم با ۷ علامت هشدار دهنده در مورد بیماریهای دستگاه گوارش|گفتاردرمانی حرفه ایی در نظرآباد09121623463 آگوست 10, 2019

تست ALP آزمایش خون؛ مقدار نرمال و علت بالا یا پایین بودن آن چیست؟|گفتاردرمانی حرفه ایی درآبیک09121623463 آگوست 10, 2019

هموروئید خارجی به چه علت بوجود می‌آید، انواع درمانهای پزشکی و خانگی آن چیست؟|مرکزآسیب شناسی کودک در البرز 09121623463 آگوست 10, 2019

سرطان گلو ؛ انواع، علائم، روشهای تشخیص و انواع درمانها و مراقبتهای پس از درمان|برترین مرکز گفتاردرمانی در البرز 09121623463 آگوست 10, 2019

اهدای خون و ۵ مورد از مزایای شگفت انگیز آن برای سلامتی|کلینیک نوروفیدبک کودکان 09121623463 آگوست 10, 2019

۸ حرکت ورزشی برای بیماری آرنج تنیس بازان و روشهای پیشگیری و درمان خانگی|مرکز بازی درمانی در ماهدشت 09121623463 آگوست 10, 2019

قرمزی گونه به چه علت بروز می‌کند و چه موقع نشانه بیماریهای جدی است؟|کاردرمانی تخصصی در کرج آگوست 10, 2019

داروی فنوباربیتال و معرفی ویژگی ها و نکات طلایی در مورد مصرف آن|گفتاردرمانی خوب در کرج09121623463 آگوست 10, 2019

درمان سوختگی با ۱۱ درمان طبیعی و شگفت انگیز که واقعا موثر هستند|بهترین کلینیک گفتاردرمانی در هشتگرد09121623463 آگوست 10, 2019

علائم لخته خون با ۶ علامت هشدار دهنده و روشهای تشخیص امبولی ریوی|مرکز توانبخشی و گفتاردرمانی در البرز 09121623463 آگوست 10, 2019

تاول لب به چه علت بوجود می‌آید، درمان طبی و خانگی آن چگونه است؟|کلینیک بازی درمانی در البرز 09121623463 آگوست 10, 2019

کم خونی ماکروسیتیک ؛ علائم، علتها و درمان طبی و تغذیه‌ای|برترین مرکز نوروفیدبک در شمال شهر کرج آگوست 10, 2019

حفظ سلامت کبد و پیشگیری از بیماریهای کبدی با راهکارهای تغذیه‌ای و مراقبتی|مکز گفتاردرمانی تخصصی در عظیمیه0921623463 آگوست 10, 2019

صداهای شکم یا صداهای روده؛ علتها، تشخیص و درمان|کاردرمانی خوب در البرز 091216123463 آگوست 10, 2019

علت درد و سوزش قفسه سینه و علائم بیماریهای ایجاد کننده آن چیست؟|مرکز بازی درمانی کودک در البرز 09121623463 آگوست 10, 2019

علائم استروژن بالا در زنان و مردان و روشهای تشخیص و درمان آن چیست؟|کلینیک کاردرمانی در گوهردشت کرج09121623463 آگوست 10, 2019

درمان جوش کمر با انواع روشهای طبیعی و تغذیه مناسب|مرکز توانبخشی کودک در البرز 09121623463 آگوست 10, 2019

علت خونریزی بینی و انواع روشهای درمان خانگی و پزشکی آن چیست؟|گفتارتوان گستر 09121623463 آگوست 10, 2019

پارگی منیسک زانو را با این علائم شناسایی کنید|مرکز آسیب شناسی گفتار و زبان 09121623463 آگوست 10, 2019

علل شایع درد چشم ، روشهای تشخیص و راهکارهای رفع آن چه هستند؟|برترین مرکز گفتار درمانی در البرز 09121623463 آگوست 10, 2019

دکتر فاطمه رجبی پورفوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین کلینیک گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 7, 2019

دکتر محمد فرانوش فوق تخصص خون و سرطان شناسی |برترین کلینیک آسیب شناسی در کرج 09121623463 آگوست 7, 2019

دکتر عباس مومن زاده  فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان |تخصصی ترین توانبخشی در مهرویلا 09121623463   آگوست 7, 2019

دکتر پرویز طباطبایی فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان |کلینیک درمانی اوتیسم در کرج09121623463 آگوست 7, 2019

درمان پایدار اختلالات ذهنی و گفتاری درکرج|گفتار توان گستر 09121623463 آگوست 7, 2019

ضرورت مراجعه به گفتار درمانی در سنین پایین |گفتار توان گستر 09121623463 آگوست 7, 2019

درمان سریع اختلالات گفتاری در شهر نظرآباد09121623463 آگوست 7, 2019

درمان موثر اختلالات گفتاری|گفتار توان گستر 09121623463 آگوست 7, 2019

درمان کم هزینه اختلالات حرکتی و گفتاری در جهانشهر کرج09121623463 آگوست 7, 2019

برترین مرکز آسیب شناسی لکنت زبان در آبیک کرج09121623463 آگوست 7, 2019

درمان پایدار اختلالات گفتاری در مرکز تخصصی گفتاردرمانی 09121623463 آگوست 7, 2019

جبران عقب ماندگی در درمان اختلالات گفتاری در هشتگرد|گفتار توان گستر0921623463 آگوست 7, 2019

گفتار درمانی پایدار در بروزترین مرکز توانبخشی البرز 09121623463 آگوست 7,

 

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی معلم

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی کوشش۲

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت ۹

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت ۱۱

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت ۱۵

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت ۱۷

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت ۱۹

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت۲۱

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت ۲۳

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت ۱۸

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت ۲۶

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت ۲۲

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت۷

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت ۵

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت۳

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت۱

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت۸

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت۶

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت۴

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت۲

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان تربیت بدنی فرعی تربیت۱۰

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی وصال شیرازی

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی تاج الدین

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی  بوعلی

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی  چشمه

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی  وصال شیرازی

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان ۱

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۲

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۳

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۴

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۶

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۸

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۱۰

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۱۲

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۱۴

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۱۶

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۱۸

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۱۹

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۲۱

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۱۷

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۱۵

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۱۳

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۱۱

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۹

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان انصار

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی نوآب اول

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۱

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۲

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۳

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۴

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۵

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۶

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۸

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۹

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۱۰

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۱۲

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۱۳

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۱۱

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۱۶

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۲۰

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۱۹

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۲۴

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۲۸

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۱۷

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۱۳

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۱۱

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۷

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۳

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۲۷

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۲۸

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۲۳

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۲۴

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۱۸

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۱۴

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۱۰

تخصصی ترین مرکز فیزیوتراپی درکرج09121623463|میدان نبوت خیابان مهستان فرعی بوعلی۶

درباره دکتر متخصص لکنت کودکان

گروه توانبخشی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی :: کاردرمانی :: نوروفیدبک کرج می باشد منشور اهداف مرکز توانبخشی گفتار توان گستر اهداف گروه توانبخشی گفتار توان گستر صرفا در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر و بهتر به افرادی که از درمان کامل مستاصل گشته اند می باشد واز آنجا که کلیه متخصصان و مشاوران مرکزدارای مدارک عالی و حداقل کارشناسان ارشد این رشته می باشند ورعایت شان و مقام دانش آموختگان محدود این رشته در سطح کشور ازوظایف ما می باشد ،لذا درمرحله پذیرش و درمان درمانجو بسیار سخت گیر هستیم زیرا هدف فقط ارتقا رشته و انجام خدمات بهتر است نه اهداف مالی که سبب تنزل شان این رشته و دانش آموختگان این رشته می گردد . دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار کودکان دچار لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و طیف اوتیسم و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه هر جلسه گروه درمانی شامل SI - تربیت شنیداری - آموزش ذهنی - ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و نوروفیدبک و برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد که استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد . مرکز گفتار توان گستر - کرج - رجایی شهر - بلوار انقلآب - بین سیزدهم و چهاردهم - نبش میدان اتحاد - ساختمان آراد 02634405830 -09121623463

نظرات بسته اند

رفتن به بالا
Call Now Buttonارزیابی و مشاوره رایگان